Skip to content

Psykoterapiaan hakeutuminen

OHJEITA PSYKOTERAPIAAN HAKEUTUVALLE

⚫ MIKSI PSYKOTERAPIAAN?
Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Sen avulla hoidetaan henkilöitä, joilla on psykoterapian keinoin autettavissa oleva ongelma tai psyykkinen häiriö. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoterapiaan hakeudutaan useimmiten opiskelua, työtä tai yleistä toimintakykyä haittaavien psyykkisten oireiden tai häiriöiden vuoksi. Ongelmalla tai häiriöllä saattaa olla psyykkisten ilmenemismuotojen lisäksi ruumiillisia, vuorovaikutuksellisia ja sosiaalisia ilmenemismuotoja. Tällaisia ongelmia tai häiriöitä voivat olla esimerkiksi ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet, vaikeudet ihmissuhteissa, syömishäiriöt, univaikeudet, väsymys joka ei helpotu nukkumalla, masentuneisuus, voimakkaat mielialan vaihtelut tai todellisuudentajun heikkeneminen. Psykoterapiaan voi hakeutua myös itsetuntemuksen lisäämiseksi ilman toimintakykyä haittaavia oireita.

⚫ PSYKOTERAPEUTIN PÄTEVYYS
Psykoterapeutilla on peruskoulutuksenaan yleensä terveydenhoitoalan tai sosiaalialan koulutus. Psykoterapiakoulutukset ovat erikoistumiskoulutuksia ja niiden pituus ja vaativuustaso vaihtelevat. Psykoterapeuttia etsiessä on tärkeää varmistua siitä, että psykoterapeutti on laillistettu psykoterapeutti (ks.valvira.fi/tietopankki/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki). Kannattaa tiedustella myös, ovatko terapeutin potilaat oikeutettuja saamaan Kelan kuntoutuskorvausta.

⚫ PSYKOTERAPIAN HINTA JA RAHOITUS
Tavallisimmat psykoterapiaa rahoittavat julkiset tahot Suomessa ovat Kansaneläkelaitos (Kela), kunnat ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. Aikuisten ja nuorten psykoterapioiden rahoituksesta vastaa pääosin Kela tavoitteena tukea työ- ja opiskelukykyä. Rahoitusta voi saada myös lääkinnällisenä kuntoutuksena kuntien ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymien Valtava-varoista. Lasten psykoterapioita rahoittavat kunnat ja sairaanhoitopiirien kuntayhtymät Valtava-varoista sekä Kelan vaikeavammaisten kuntoutuksena silloin, kun vaikeavammaisuuden kriteerit täyttyvät.
Yksilöpsykoterapia maksaa yleensä 80 – 110 eur/ 45min, omakustanteisena ryhmäpsykoterapian hinta on yleensä 50-60 eur / 90min ja Kelan korvaamana 50-60 eur / 45min., pari- ja perhepsykoterapia 150 – 200 eur / 90min. Kelasta saatava korvaus ei yleensä kata kaikkia kuluja, jolloin psykoterapiasta jää asiakkaan/potilaan maksettavaksi omavastuuosuus. Vuoden 2016 alusta Kelan maksama kuntoutustuki on yksilöpsykoterapiassa 57,60 eur / 45 min., ryhmäpsykoterapiassa 84,10 eur / 90 min ja pari- ja perheterapiassa 63,91 eur / 60 min tai 95,87 eur / 90 min. Ainoastaan Kelan vaikeavammaisuuden perusteella myönnettävä kuntoutus kattaa koko psykoterapian hinnan lukuun ottamatta matkakuluja. Kelan myöntämissä rahoituksissa matkakuluihin voi saada Kelan tukea omavastuuosuuden täytyttyä.

Psykoterapian arviointi- ja tutkimuskäynnit psykoterapiaan hakeutuva joutuu yleensä itse maksamaan. Joissain kunnissa ja kaupungeissa nuorten on ollut mahdollista saada taloudellista apua tutkimuskäynteihin sosiaalitoimen nuorisohuoltona tai harkinnanvaraisena toimeentulotukena. Tätä mahdollisuutta voi tiedustella oman asuinalueen sosiaalitoimen sosiaalityöntekijältä.

Vapaaehtoisesta sairauskuluvakuutuksesta on mahdollista saada psykoterapiaan rahoitusta, mikäli se sisältyy vakuutussopimuksen ehtoihin. Työterveyshuollon kautta voidaan joskus korvata lyhytkestoista psykoterapiaa. Seurakuntien perheasiainneuvottelukeskukset tarjoavat maksutonta psykoterapiaa aikuisille ja pareille. Psykoterapian voi myös kustantaa kokonaan itse.

⚫ KANSANELÄKELAITOKSEN (KELAN) MYÖNTÄMÄ KUNTOUTUS
Kela myöntää hakemuksesta psykoterapiaa kuntoutuksena sekä nuorille 16-25-vuotiaille että aikuisille 25-67-vuotiaille silloin kun hakijan työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna. Kuntoutuksen tavoitteena on työ- tai opiskelukyvyn parantaminen ja tukeminen ja sen avulla työelämässä pysyminen, työhön siirtyminen tai työhön paluu. Psykoterapiaa voi Kelan korvaamana saada kolme vuotta ja yhteensä 200 käyntikertaa. Vuoden 2011 alusta Kelan kuntoutus on ollut lakisääteistä, eli jokainen 16vuotta täyttänyt suomalainen on tietyt kriteerit täytettyään (ks. www.kela.fi/kuntoutus) oikeutettu sitä hakemaan.

Kelan korvaamana psykoterapia on mahdollista saada paripsykoterapiana kun toisella puolisoista on diagnoosi, jonka perusteella työ- tai opiskelukyky on uhattuna ja kun psykoterapialausunnon kirjoittaja puoltaa psykoterapian toteutumista paripsykoterapiana.

⚫ KANSANELÄKELAITOKSEN KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN JA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN HAKEMINEN
Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa voi hakea, mikäli tutkiva psykiatri sitä suosittelee. Sama koskee aikuisten, nuorten ja lasten psykoterapioita, joita rahoitetaan lääkinnällisenä kuntoutuksena (Valtava). Ensin hakeudutaan psykiatriseen tutkimukseen joko julkiselle tai yksityiselle sektorille. Julkisella puolella aikuisten psykiatrisia tutkimuksia tekevät psykiatrian poliklinikat. Alle 18-vuotiaiden psykiatrisia tutkimuksia tekevät yleensä nuorisopsykiatrian poliklinikat, alle 16-vuotiaiden perheneuvolat ja alle 13-vuotiaiden lastenpsykiatrian poliklinikat. Psykiatrian poliklinikoille tarvitaan terveyskeskuslääkärin lähete. Asiassa voi edetä myös työterveyshuollon, opiskelijaterveydenhuollon tai varusmiesten terveydenhuollon kautta. Yksityissektorilla on psykiatreja, jotka tekevät mm. hoidon ja kuntoutuksen tarpeen arvioita. Heidän vastaanotolleen ei välttämättä tarvita lähetettä, vaan ajan saa varaamalla. Tutkimuskäynnillä voi tiedustella psykoterapian mahdollisuutta Kelan kuntoutuspsykoterapiaan tai lääkinnällisenä kuntoutuksena (Valtava) rahoitettavaan psykoterapiaan.

Hakija etsii itse psykoterapeutin, jolla on mahdollisuus aloittaa psykoterapia. Psykoterapeuttien koulutusyhteisöillä ja lääkäri- ja psykologiliitoilla on omat psykoterapeuttirekisterinsä, jotka löytyvät netistä yhteisöjen kotisivuilta (Efpp Suomen kansallinen verkosto ry:n jäsenyhdistykset: http://www.efpp-finland.org/test/jasenyhdistykset/index.htm, Suomen Psykologiliitto: http://www.psyli.fi/etsitko_psykologia ). Joillakin psykoterapiakoulutusyhteisöillä on myös vastaanottoneuvontaa puhelimitse.

Kelan kuntoutuspsykoterapiaa myönnetään hakijan itse täyttämän anomuksen perusteella. Kaikkia Kelan tukemia psykoterapioita haetaan samalla lomakkeella (KU 131), joita saa Kelan toimipisteistä tai internet-sivuilta. Anomuksen pakollinen liite on psykiatrin B-lausunto, jossa suositellaan psykoterapiaa kuntoutuksena.. Kuntoutusta anotaan vuodeksi kerrallaan. Kolmen vuoden kuntoutuspsykoterapian päätyttyä uutta kuntoutuspsykoterapiajaksoa voi tarvittaessa hakea viiden vuoden kuluttua. Nuorten psykoterapiaa haettaessa on samalla mahdollista hakea myös vanhemmille ohjausta.

Päätös Kelan kuntoutuspsykoterapian myöntämisestä lähetetään aina sekä hakijalle että psykoterapeutille. Mikäli päätös on hylkäävä, siitä voi valittaa ja laittaa Kelalle uuden hakemuksen. Mikäli toinenkin kuntoutusanomus hylätään, kannattaa hakijan ottaa yhteys psykiatriinsa ja sopia menettelytavasta. Kielteisestä päätöksestä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan.