Skip to content

Psykoterapiamuodot

⚫ MILLAISIA PSYKOTERAPIOITA ON?
Psykoterapiasuuntauksia ja -muotoja on monia. Tavallisimmat psykoterapiasuuntaukset ovat psykoanalyyttinen, tunnefokusoitu psykodynaaminen, kognitiivis-analyyttinen, kognitiivinen, integratiivinen ja ratkaisukeskeinen. Psykoterapeutin koulutuksessa on paneuduttu erityisesti johonkin tiettyyn näkemykseen ihmisen psyykkisestä ja fyysisestä kasvusta ja kehityksestä sekä tasapainoista kehitystä häiritsevistä tekijöistä.

Tieteellisten tutkimuksien mukaan psykoterapiasuhteen laatutekijät kuten tunnelma, luottamus ja kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta ovat keskeisiä psykoterapian onnistumisen kannalta. Kaikki mainitut, vakiintuneet psykoterapiamuodot on tieteellisin tutkimuksin todistettu vaikuttaviksi.

Psykoterapiassa on kysymys ammatillisesta ihmis- ja yhteistyösuhteesta. Perustana on luottamuksellinen ja ammatillinen vuorovaikutus. Psykoterapiassa olemisen tavat vaihtelevat eri psykoterapiamuodoissa. Yksilöpsykoterapiassa työskennellään kahdestaan psykoterapeutin kanssa. Ryhmäpsykoterapiassa ryhmän jäsenet jakavat asioita yhdessä ja psykoterapeutin kanssa. Pari- ja perhepsykoterapiassa psykoterapeutti tai psykoterapeutit auttavat käsittelemään parin tai perheen vuorovaikutusongelmia. Kuvataidepsykoterapiassa vuorovaikutus asiakkaan ja terapeutin välillä tapahtuu yhdistämällä sanallinen ja kuvallinen ilmaisu.

Erilaisista psykoterapiasuuntauksista ja -muodoista kerrotaan esim. kirjoissa Huttunen, M. & Kalska, H. (2012). Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim ja Tikkanen, T. (2006). Psykoterapiaopas. Juva: WSOY. Itselle sopivaa psykoterapiasuuntausta ja -muotoa etsiessä voi hakeutua psykoterapiahaastatteluun, jossa on mahdollisuus kysyä ja saada käsitystä ko. psykoterapeutin toteuttamasta psykoterapiamuodosta ja -suuntauksesta.

⚫ PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA
Psykoanalyyttisesti orientoituneissa psykoterapioissa on keskeistä vuorovaikutusprosessi psykoterapeutin kanssa, ryhmässä myös sen jäsenten ja pari- ja perhepsykoterapiassa myös parin ja perheenjäsenten kesken. Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa asiakas/potilas kertoo mahdollisimman vapaasti kaikesta, mitä hänen mielessään liikkuu. Pyrkimyksenä on havainnoida ja ymmärtää asiakkaan/potilaan kokemiseen ja toimintaan vaikuttavia tekijöitä, jotka voivat olla myös tiedostamattomia ja menneisyyteen liittyviä. Itsehavainnoinnin ja itseymmärryksen lisääntyminen mahdollistaa psyykkisen muutoksen. Mielensisäiset ristiriidat, samoin kuin niihin liittyvät erilaiset ongelmat helpottuvat usein pysyvästi.

Käyntitiheys: yksilökäynnit tapahtuvat tavallisesti 1-3 kertaa viikossa, psykoanalyysissa 3-4 kertaa viikossa, ryhmäkäynnit ovat kertaviikkoisia, pari- ja perhekäynnit toteutuvat yleensä kerran viikossa. Yksilöpsykoterapiakäynnin kesto on yleensä 45 minuuttia, ryhmäpsykoterapiakäynnin 1,5 h ja pari- ja perhepsykoterapiakäynnin 1-1,5 h. Psykoterapian kesto määräytyy asiakkaan/ potilaan tarpeen mukaan. Kansaneläkelaitoksen tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollisuus saada enintään 200 käyntiä kolmen vuoden ajan.

Lisää tietoa löytyy alla olevista pdf-dokumenteista

Psykoanalyyttinen aikuisten yksilöpsykoterapia
» linkki pdf dokumentti

Psykoanalyyttinen lasten ja nuorten psykoterapia
» linkki pdf dokumentti

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia
» linkki pdf dokumentti

Psykoanalyyttinen pari- ja perhepsykoterapia
» linkki pdf dokumentti

Psykoanalyyttinen kuvataidepsykoterapia
>>linkki pdf dokumentti

Tunnefokusoitu psykodynaaminen lyhytpsykoterapia
>> linkki pdf dokumentti

⚫ PSYKOTERAPEUTIN PÄTEVYYS
Psykoterapeutilla on peruskoulutuksenaan yleensä terveydenhoitoalan tai sosiaalialan koulutus. Psykoterapiakoulutukset ovat erikoistumiskoulutuksia ja niiden pituus ja vaativuustaso vaihtelevat. Terapeuttia etsiessä on tärkeää varmistua siitä, että psykoterapeutti on laillistettu psykoterapeutti (ks.valvira.fi/tietopankki/rekisterit/terveydenhuollon_ammattihenkilot/julkiterhikki). Kannattaa tiedustella myös, ovatko psykoterapeutin asiakkaat/potilaat oikeutettuja saamaan Kelan kuntoutuskorvausta.